Дизайн мислене в образованието през учебната 2022/2023

Дизайн мислене в образованието през учебната 2022/2023

Дизайн мислене в образованието през учебната 2022/2023

Иновативният проект е свързан с основната стратегическа цел на училището – високо качество на процеса на обучение за постигане на ДОС и поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

 Чрез проектно – базираното обучение в заниманията по интереси в групите за целодневна организация учениците се поставят в отговорна и активна позиция при овладяване на знанията и  формират умения за учене през целия живот.

 Проектът е свързан и с друга стрaтегическа цел – показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание.

 Използването на съвременни информационни технологии в иновацията развива целенасочено умения за самостоятелно учене и събиране на информация, което ще  помогне на учениците в реализацията им като успешни личности.