Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения

Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения

Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения

Общата цел на проекта е повишаване капацитета на населението на национално ниво за действия при наводнения и последващи кризи, чрез създаване и развитие на необходимата инфраструктира и методологическа рамка за подготовка на населението на територията на Република България за защита и справяне с последствията при възникването на наводнения.

Общата цел на проекта ще бъде постигната чрез реализиране на неговите специфични цели, както следва:

1/ Да се изградят регионални обучителни центрове в 6-те района за планиране на територията на Република България, с което да се осигури повишаване на степента на информираност и капацитета на населението за реакция и защита при възникването на наводнения и последващи кризи.

2/ Да се подготвят и реализират програми за обучение на населението за действия при наводнения и последващи кризи, с приоритет към най-уязвимите социални групи –ученици, човека на възраст над 60 години, както и населението в трудоспособна възраст и други целеви групи.

3/ Да се създадат условия за устойчиво развитие и надграждане на проектните резултати чрез проучване на готовността на населението за действия при наводнения и последващи кризи и развитие на стратегия за последващи действия.