„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“; „Подкрепа за приобщаващо образование“; Иновативни училища 2021/2022 учебна година

 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“; „Подкрепа за приобщаващо образование“; Иновативни училища 2021/2022 учебна година

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“; „Подкрепа за приобщаващо образование“; Иновативни училища 2021/2022 учебна година

Кандидатствахме и сме одоброени по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. По дейност 1 са осигурени 6 нови лаптопа в помощ на педагогическия персонал в образователния процес в условията на кризи. Одобрение поулчихме и по Дейност 2,3 и 4, фокусирани върху обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда; Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда; Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

По проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“,насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. получихме одобрение по Дейност 4. Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения, както и по Дейност 5.4. Осигуряване на допълнителен персонал от педагогически специалисти и от други специалисти, за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици – психолог и помощник – учител.

С Решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. бе приет Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година. За трета поредна година 159. ОУ „Васил Левски“ е част от иновативните училища, които постигат подобряване на качеството на образованието и с повишаване на резултатите от обучението чрез проектно – базираното обучение, което прилагаме в начален етап!