Национална програма "Бизнесът преподава"

Национална програма "Бизнесът преподава"

Национална програма "Бизнесът преподава"

Националната програма "Бизнесът преподава" има няколко цели:

*създаване на партньорства между училища и компании;
* актуализиране и разширяване на знанията и уменията на преподавателския
състав в образователните институции в съответствие с развитието на
технологиите и изискванията на пазара на труда чрез придобиването на най-
актуалната информация за развитието на технологиите и тяхното приложение в различни професионални области;
* включване на представители на бизнеса в учебния процес и иновации в
преподаването.

 

В изпълнение на проекта децата присъстваха на демонстрационна среща с лектор Цветелина Рашкова.