Кратко представяне на концепцията на нашия СТЕМ проект

Кратко представяне на концепцията на нашия СТЕМ проект

Кратко представяне на концепцията на нашия СТЕМ проект

В  159. ОУ „Васил Левски“ се планира изграждане на СТЕМ център в направление "природни науки" и "математика и информатика" с включени учебни предмети: математика, компютърно моделиране и информационни технологии, биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия. Ще обзаведем четири високотехнологично оборудвани стаи (ВОСКС), от които две са планирани в  СТЕМ центъра. Съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост, по който се изграждат СТЕМ центровете, те могат да бъдат разположени в обособено пространство или в съществуващи класни стаи. На този етап училището иска разширение, за да може СТЕМ центъра да се използва единствено за целта, за която е предназначен.

                Кандидатстването се осъществява на два етапа: одобряване на концепция и представяне на проектно предложение. Училището има одобрена концепция, подало е в срок проектното предложение, което е на етап оценяване.

Практическото обучение стои в основата на идеята и реализацията на СТЕМ центъра,  учебният материал ще бъде по-добре онагледен в този център. Наред с по-доброто усвояване на академични знания от избраните учебни предмети и развиване на научна грамотност, от изключителна важност е в новоизградените пространства учениците да развиват и умения на 21.век като екипна работа, комуникативни умения, дигитална грамотност, критично мислене и др. Интегрирано съдържание и проектно базирано обучение са съвременни и доказани методи в педагогическата практика и изборът на най-добрите инструменти стои в основата на добрата реализация, наред с уменията на учителите да работят в нова среда.

От гледна точка на оборудване и дигитални технологии в училището ще се използват споделени и персонални преносими компютри и електронни профили за всеки ученик и учител, така че да се развиват и дигиталните умения на включените учители и ученици по всички учебни предмети. В процеса на обучение учителите ще използват специализирано оборудване по учебните дисциплини. Съвременните модели на преподаване насърчават към интердисциплинарност в учебните занятия и съвместна работа на учителите. Планираме три зони: "Изследователски лаборатории", "Център за млади изследователи" и "Център по природни науки, изследвания и иновации".

В нашия проект включваме учебните предмети: математика, компютърно моделиране и информационни технологии, биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия. Всички те ще работят в новата среда. Предвижда се в СТЕМ центъра да бъде изградено място за отдих и неформално общуване на учениците.

Педагогическите специалисти кандидатстват и печелят редица национални и европейски проекти и програми, като акцент е развиване потенциала и творческите възможности на всяко дете.

В идеята за разширяване училищният екип на 159. ОУ „Васил Лески“ се води единствено от осъвременяване на процеса на обучение в интерес на учениците, за които е важно да се обучават в привлекателна учебна среда и използвайки най- новите технологии в образованието.