Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

           В резултат на дейностите се цели намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

За учебната 2019/2020 г. в училището са сформирани следните групи:

1. Аз съм грамотен - Български език и литература

2. Зная и мога - Български език и литература

3. Искам да знам - Български език и литература

4. Лесна математика - Математика

5. Математика за всеки - Математика

6. Ракетен спорт - Спорт

7. Успяваме заедно - Математика