Дистанционна форма на обучение

Дистанционна форма на обучение

          Дистанционната форма на обучение в нашето училище се организира и провежда успешно. Часовете всеки ден преминават по следния график:

Подготовка на електронните устройства и гимнастика - 08:50 - 09:00 ч

1 час 09:00 - 09:30 ч

2 час 09:40 - 10:10 ч

3 час 10:20 - 10:50 ч

4 час 11:10 - 11:40 ч

5 час 11:50 - 12:20 ч

Часовете се провеждат в платформата ZOOM.US, чрез видео чат, google.classroom.com, shkolo.bg, всички създадени и използвани до момента viber и massanger групи. В обучението се използват и всички налични и свободни ресурси, а именно - Khan academy, Ucha.se, Academico, електронните учебници на Просвета и Издателство Клет. 

Всеки ден родители получават съобщения и в електронния дневник с информация за проведените уроци и домашните задания на децата.

По заповед на директора на 159 ОУ "Васил Левски" се утвърждават следните правила за дистанционна форма на обучение:

Всички педагогически специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на служебните им задължения за реализация на дистанционно обучение на учениците, на които преподават.

Дистанционното обучение да се организира от всеки учител, включително учителите в групите за целодневна организация и ресурсния учител  чрез възможностите на електронния дневник Школо, други безплатни платформи за онлайн срещи и конференции, както и чрез възможностите на социалните мрежи чрез групите на класовете, а също така и вайбър групите на класовете. Всеки учител сам определя съобразно необходимостта дали  ще преподава ново учебно съдържание или ще затвърждава вече изучено учебно съдържание.

Всички учители правят ежедневен отчет на извършената работа.

Видеосрещите с учителите ще се правят по предварително съобщение от директора във вайбър групата на учителите.

Родителите и учениците да се предупредят в групите на класовете да не се допускат други членове, освен ученици и учители. Съобщенията в тях да са само служебни и при необходимост.

Учениците да не споделят в групите си друга, освен служебна информация.

Времето за комуникация с родители и ученици да се ограничи в рамките на работното време – от 8,30 до 16,00 ч.

Припомняме, че:

Във връзка със заповед N:РД09-606/09.03.2020 г.на Министъра на образованието и науката:

1. До края учебната 2019/2020 година да не се организират екскурзии, лагери, (бели, зелени и други училища), както и всички други пътувания, а организираните да не се провеждат.
2. Да не се провеждат до второ нареждане ученически състезания и олимпиади, организирани прояви, изяви и мероприятия, организирани посещения на природни обекти, обществени, културни и научни институции, спортни състезания и мероприятия, както и всякакви други организирани форми с ученици и педагогически специалисти, които водят до събирането на много хора на едно място.
3. Да се спазват всички мерки за предотвратяване на епидемията, препоръчани от Националния щаб:
- да не се събират ученици на организирани мероприятия
- учениците да не напускат домовете си освен при неотложна необходимост
- да се спазва стриктно личната хигиена – измиване на ръцете с топла вода и сапун, използване на дизефектант
- да се спазват изискванията за здравословно хранене.

Бъдете здрави!