Актуално към 20.11.2020 г

Актуално към 20.11.2020 г

Към 20. 11. 2020 година отсъстващи ученици - 13.

От непедагогическия персонал отсъстват 2, от които 1 с положителен PSR тест.

От педагогическия персонал отсъстват 3 учители, 1 с положителен PSR тест.