Прием 1 клас 2021/2022

Прием 1 клас 2021/2022

Прием 1 клас 2021/2022

На основание чл. 159,ал.1,след становище на Обществения съвет от Протокол 1/17.03.2021 г и решение на Педагогическия съвет с Протокол  5/15.02.2021 г., Директора на 159. ОУ "Васил Левски утвърди откриване на 1 (една) паралелка за първи клас за учебната 2021/2022 година, с брой ученици в паралелката - 224.  

Публикуваме на Вашето внимание Заповедта на Директора на 159.ОУ; СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община и График на дейностите по прием.